Close

Revenue Administration

Name Total
Revenue Divisions 2
Revenue Taluks 4
Revenue Firkas 15
Revenue Villages 195

REVENUE DIVISIONS (2) :

S.No Revenue Division Name
1 Tirupathur
2 Vaniyambadi

REVENUE TALUKS (4) :

S.No Division Name Taluk Names
1. Tirupathur
 1. Tirupathur
 2. Natrampalli
2. Vaniyambadi
 1. Vaniyambadi
 2. Ambur

REVENUE FIRKAS (15) :

S.No Revenue Divisions No.of Taluks No.of Firkas
1. Tirupathur 2 8
2. Vaniyambadi 2 7
  Total 4 15

REVENUE FIRKAS LIST :

Division Name Taluk Name Firka Name
Tirupathur Tirupathur
 1. Tirupathur
 2. Andiyappanur
 3. Koratti
 4. Kandili
 5. Jolarpet
 6. Pudurnadu
Tirupathur Natrampalli
 1. Natrampalli
 2. Ammanankoil
Vaniyambadi Vaniyambadi
 1. Vaniyambadi
 2. Ambalur
 3. Alangayam
Vaniyambadi Ambur
 1. Ambur
 2. Madhanur
 3. Thuthipattu
 4. Melsanankuppam

Taluk wise revenue villages 

S.No Division Name Taluk Name Revenue Villages Count
1. Tirupathur Tirupathur 70
2. Tirupathur Natrampalli 30
3. Vaniyambadi Vaniyambadi 41
4. Vaniyambadi Ambur 54